Новини

21.07.2014Екипът на ОПАК препоръчва включване на авансови плащания в договорите с изпълнители по проекти

 Уважаеми бенефициенти по ОПАК,   Напомняме ви, че съгласно чл. 78 от Регламент на Съвета № 1083/11.07.2006 г. ...

18.07.2014ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г."

В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополез ...

18.07.2014ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО“ 2014-2020

Приемът на писмени заявления за участие по образец, съгласно чл. 7, ал. 2 от Механизма за избор на юридически лица с не ...

16.07.2014ОПАК одобри за финансиране 19 нови проекта за близо 3 млн. лв.

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" предоставя 2 983 866 лв. за финансиране на ...

16.07.2014Агенцията по трансплантация с 11 електронни услуги за гражданите и бизнеса

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет"  (ОПАК) Изпълнителната агенция по трансп ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.