Новини

30.07.2014Публично обсъждане на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

На 1 август 2014 г. от 09:30 ч. в зала „Роял 1" на Шератон София Хотел Балкан ще се проведе публично обсъждане на ...

29.07.2014С проект по ОПАК ВСС ще подобри провеждането на атестации и конкурси в съдебната система

Висшият съдебен съвет стартира проект за подобряване на работата на съдебната система чрез целенасочени обучения за ма ...

25.07.2014Покана за номиниране на представители на НПО с право на глас в КН на ОП „Добро управление”

В изпълнение на чл. 12, ал. 3, т. 9 на ПМС № 79/10.04.2014 г. Министерството на финансите кани желаещите  от следните ...

25.07.2014Покана към НПО за определяне на наблюдатели в КН на Оперативна програма „Добро управление“

На основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като на ...

25.07.2014МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

С Решение № 532 от 21.07.2014 г. Министерският съвет одобри изменения и допълнения на проекта на Споразумение за партн ...

24.07.2014Нови 20 проекта на централни администрации получават финансиране по ОПАК

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна финансова помощ ...

23.07.2014Европейската комисия приветства приетата от правителството Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки 2014-2020 година

Над 2 100 000 000 евро са влезли в българската икономика от фондовете на ЕС в мандата на настоящото правителство &nbs ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.