Новини

08.08.2014ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Вицепремиерът по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова представи основните параметри на стратегическия документ ...

07.08.2014ПРОЕКТ ПО ОПАК ПОДПОМАГА ПОДГОТОВКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВИЕНСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1972 Г.

Министерството на финансите приключи изпълнението на проект „Подготовка за присъединяване на Република България към Кон ...

04.08.201473% трябва да достигнат усвоените средства от Европейския съюз в края на 2014 година.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  П Р Е С С Л У Ж Б А   Очаква се Споразумението за партньорство да б ...

01.08.2014Институтът по публична администрация ще пише Бяла книга за добро управление в публичния сектор

Институтът по публична администрация (ИПА) към Министерския съвет ще разработи и предложи за обсъждане Бяла книга за „Д ...

01.08.2014За трети път правителството оповестява всички договори за „информация и публичност“ със средства на Европейския съюз

В изпълнение на ангажимента на правителството за пълна прозрачност при разпределението на средствата за „информация и п ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.