Новини

01.09.2014Висшият съдебен съвет предлага програмно бюджетиране за съдебната система

Висшият съдебен съвет предлага въвеждане на програмното бюджетиране в съдебната система. Това означава определяне на ...

26.08.2014МЗХ удължава срока за подаване на заявления за избор на НПО, работещи в частна полза, в комитета за наблюдение на ПРСР (2014-2020)

Министерство на земеделието и храните удължава до 05 септември,  2014 г. срока за набиране на наблюдатели  в  комите ...

25.08.2014Близо 130 служители на Министерството на отбраната бяха обучени с проект по ОПАК

Близо 130 служители от администрацията на Министерството на отбраната (МО) преминаха обучения за повишаване на квалифик ...

22.08.2014ОПАК увеличи бюджета по три процедури

Предоставят се допълнително над 4 млн. лв. С решение на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма ...

22.08.2014НАП облекчава процедурите за ревизии и проверки с проект по ОПАК

Проект по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) ще подобри контролната дейност на Националната ...

18.08.2014Моника Бийчър: „Одитните органи повишават контрола върху обществените поръчки”

Одитните органи са по-стриктни при съблюдаването на правилата за възлагане на обществени поръчки и повишават контрол ...

13.08.2014Нови 40 проекта на централни администрации получават над 4,8 млн. лв. по ОПАК

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна финансова помощ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.