Новини

16.09.2015Публикуван за обсъждане е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ).

На основание чл. 7, ал. 3 от Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г., Управляващият орган на Оперативн ...

15.09.2015ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА 2016 Г. E ПУБЛИКУВАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Съгласно чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова пом ...

15.09.2015Публикуван за обсъждане е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.

Във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 1 и 3 от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездн ...

14.09.2015Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Стартира информационна кампания на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" към ...

14.09.2015Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за 2016 г.

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/ 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование ...

10.09.2015Свързване на 11-те гранични региона в Гърция и България: приета е нова програма Interreg на стойност 129 млн. евро

Европейската комисия прие днес трансгранична програма за Гърция и България, която ще допринесе за създаване на нови ра ...

04.09.2015ОПАК ЗАЯВЯВА НОВИ 17 МЛН. ЛВ. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ЕК

Вече са изплатени 85,2% от целия бюджет на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), или близо 29 ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.