Новини

16.09.2014Публикувана е Индикативна годишна работна програма за 2015 г. на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспос ...

16.09.2014Публикувана е Индикативна Годишна работна програма за 2015 г. по ОП „Околна среда" 2014-2020 г.

Във връзка с изискванията на чл. 7, от Преходните и заключителни разпоредби от ПМС № 107/2014 г. за определяне на ре ...

15.09.2014Публикувани за обсъждане са проекти на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2014 и 2015 г.

Във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 1 и 3 и т.5 от Преходните и заключителни разпоредби от ПМС № 107/2014 г. за ...

15.09.2014Публикувана е Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Добро управление” за 2015 г

Уважаеми бенефициенти, В изпълнение на чл. 7, ал. 3 от ПМС №107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна п ...

09.09.2014Община Сопот стартира реконструкцията и модернизацията на канализационната мрежа

Министърът на околната среда и водите г-жа Светлана Жекова направи първа копка на реконструкцията и модернизация на кан ...

09.09.2014НОВИ МОДЕРНИ АВТОБУСИ ТРЪГВАТ ПО УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ

Tръгнаха първите 20 от общо 126 нови автобуса по различни линии на градския транспорт в град София. Доставката на ...

05.09.2014Европейската комисия възстанови близо 4,4 млн. лв. по ОПАК

На 29 август по Оперативна програма „Административен капацитет" беше получен поредният транш от Европейската ко ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.