Новини

15.02.2007СЕМИНАР НА ТЕМА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

На 13ти и 14ти февруари 2007г. Министерство на финансите на Република България и Министерство на икономическото развитие ...

26.01.2007МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ ОТКРИ СЕМИНАР ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

На 25.01.2007 г., в столичния хотел Шератон, министърът на финансите Пламен Орешарски откри семинар на тема „Подобряване ...

08.01.2007РЕГЛАМЕНТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ – 1083/2006 Е ПУБЛИКУВАН В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕС.

На 27.12.2006 в Официален вестник на ЕС, серия L 371, беше публикуван очакваният Регламент на ЕК съдържащ правилата за ...

21.12.2006МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОДОБРИ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРНТНА РАМКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

Днес, 21 декември 2006 г. на свое заседание Министерският съвет прие Националната стратегическа референтна рамка на Репу ...

21.12.2006КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ПО НПР/НСРР ОДОБРИ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

На свое заседание, проведено на 18 декември Координационния съвет по НПР/НСРР одобри ревизираният проект на Националната ...

14.12.2006ПРОВЕДЕ СЕ ДВАНАДЕСЕТИ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ПРОГРАМА ИСПА

На 13 и 14 декември 2006 г. беше проведено заключителното дванадесето заседание на Комитета за наблюдение и контрол по и ...

14.12.2006ОТЧЕТЕНО Е НАД 95% ДОГОВАРЯНЕ ПО ПРОГРАМА ФАР 2004

На 11.12.2006 г. в Министерството на финансите се проведе ІХ-то заседание на Съвместния комитет за наблюдение на изпълне ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.