Новини

26.04.2007ЗА ПЕРИОДА 2007-2009 Г. МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЩЕ ОСИГУРИ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНИТЕ-БЕНИФИЦИЕНТИ В РАЗМЕР НА 15% ОТ СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТА

Днес, 25.04.2007 г., в гр. Велико Търново, министър-председателят на Република България - Сергей Станишев откри втория с ...

16.04.2007ПЪРВИЯТ СЕМИНАР ОТ КАМПАНИЯТА „БЪДЕТЕ АКТИВНИ” СЕ ПРОВЕДЕ ДНЕС В ПЛОВДИВ

Днес, 16.04.2007 г., в град Пловдив, министър-председателят на България Сергей Станишев откри първия семинар от кампания ...

21.03.2007МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

От 20 март 2007 г., Министерство на финансите стартира национална информационна кампания. Нейната цел е да запознае обще ...

08.03.2007ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТИ

На 07.03.2007 г. Министерският съвет прие Постановление за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бен ...

08.03.2007ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

На 07.03.2007 г. Министерският съвет на Република България прие постановление за приемане на национални правила за прием ...

06.03.2007ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА БЪЛГАРИЯ СА ПРЕДСТАВЕНИ В ЕК

Седемте български оперативни програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, бяха успешно представени в Европ ...

19.02.2007НСРР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФОРМАЛНО ОТГОВАРЯ НА КРИТЕРИИТЕ НА ЕК

Националната стратегическа референтна рамка на Република България за периода 2007-2013 г. формално отговаря на критериит ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.