Новини

15.06.2007МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ УТВЪРДИ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ НА ТИПОВИ ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В съответствие с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 121 на Министерския съвет за определяне ...

23.05.2007ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРАВИЛАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО 7-ТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА СТРАНАТА

Министерският съвет прие Постановление за определяне реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативнит ...

17.05.2007ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ВСЕКИ ПРОЕКТ ЩЕ СЕ ПАЗИ 7 ГОДИНИ СЛЕД НЕГОВОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Днес, 15. 05. 2007 г., в град Варна министър-председателят на Р България Сергей Станишев откри шестия - последен семинар ...

15.05.2007СХЕМАТА НА АВАНСОВИ И МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ, ДОГОВОРЕНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ЩЕ УЛЕСНИ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ СФ И КФ

Днес, 14. 05. 2007 г., в град Бургас министър-председателят на Р България Сергей Станишев откри петия семинар от Информа ...

11.05.2007ДЪРЖАВАТА ЩЕ ПОЕМЕ КУРСОВИТЕ ВАЛУТНИ РАЗЛИКИ ПО ПРОЕКТИТЕ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Днес, 10.05.2007 г., в град София министър-председателят на Р България Сергей Станишев откри четвъртия семинар от Информ ...

07.05.2007ЕВРОКОМИСАР ДАНУТА ХЮБНЕР БЕШЕ ОТЛИЧЕНА С ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА УНСС

Днес, 07.05.2007г., ерокомисарят по регионална политика на ЕС Данута Хюбнер беше отличена с почетно звание Доктор Хонори ...

03.05.2007ДО ДВА МЕСЕЦА ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Днес, 02.05.2007 г., в гр. Враца, министър-председателят на Р България Сергей Станишев откри третия семинар от Информаци ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.