Новини

25.09.2014Моника Бийчър: „Очакваме искания за плащания на по-високи стойности, за да си покрием прогнозите”

Близо 80 експерти от от държавната администрация участват в обучение по ОПАК Бенефициентите по Оперативна програма „ ...

19.09.2014Правителството одобри петте програми за трансгранично сътрудничество между България и останалите балкански държави

На заседанието на Министерския съвет, което се проведе на 17.09.2014 г. правителството одобри съдържанието на Програмит ...

19.09.2014Публикувана е Индикативната годишна работна програма за 2015 г. на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

На основание чл. 7, ал.3 от ПМС № 107/2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна и ...

18.09.2014Публикувана е Индикативна годишна работна програма за 2015 г. на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Във връзка с изискванията на чл. 7, ал.3 от ПМС № 107/2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна фин ...

18.09.2014Утвърдена е промяна в насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-1.1.13 "Ново работно място".

Утвърдена е промяна в Насоките за кандидатстване, образеца на Договор (Приложение Е към Насоките за кандидатстване), Об ...

17.09.2014Публикувани за обсъждане са проекти на индикативни годишни работни програми (ИГРП) за 2014 и 2015 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/ 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образован ...

17.09.2014Информационната система на Държавната комисия по хазарта ще бъде надградена с проект по ОПАК

Надграждане и усъвършенстване на информационно-комуникационната среда на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) с нови ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.