Новини

19.10.2007СТАРТИРА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013

Започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма „Административен капацитет” по следната схема за безвъ ...

17.10.2007Българо-италианско сътрудничество в сферата на публично-частното партньорство

На 25 Септември 2007 в гр. Пловдив се проведе българо-италиански семинар на тема „Модели и стратегии за публично-частно ...

17.10.2007Проведе се Четвъртият Кохезионен Форум за сближаване на ЕС

В периода 27-28 септември 2007 г. се проведе Четвъртият Кохезионен Форум за сближаване на ЕС. В него взеха участие минис ...

09.10.2007Европейската комисия официално одобри Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”

Еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и равните възможности - Владимир Шпидла, официално подписа документите по ...

09.10.2007Европейската комисия официално одобри Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

На 3 октомври 2007 г. Европейската комисия взе решение относно приемане на Програмата. Така на практика страната ни пол ...

28.09.2007Европейската комисия официално одобри Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 - 2013”

Премиерът на Република България Сергей Станишев и еврокомисарят Данута Хюбнер подписаха документите по одобрението на Пр ...

27.09.2007На 20 и 21 септември 2007 г. в Лисабон, Португалия се проведе Форум на Европейския съюз за междурегионално сътрудничество

Представител на дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министерството на финансите участва във Форума на Европейски ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.