Новини

08.11.2007Европейската комисия официално одобри последните три Оперативни програми за България

Европейската комисия одобри официално още три Оперативни програми - Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г., Опе ...

02.11.2007МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ УТВЪРДИ ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПМС № 55 ОТ 12 МАРТ 2007 Г.

В съответствие с § 4 от Заключителните разпоредби на Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г. за усло ...

02.11.2007Одобрение на Програмите за трансгранично сътрудничество с Турция и Македония от Комитета по ИПП

На заседанието на Комитета по Инструмента за предприсъединителна помощ, което се проведе на 29-30 октомври 2007 г. в Брю ...

01.11.2007НА 1 НОЕМВРИ 2007 СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 2 ...

31.10.2007Министърът на финансите подписа два Меморандумa за разбирателство

На 30 октомври 2007 г. министърът на финансите подписа Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия м ...

31.10.2007В периода 22 – 26 октомври, българска делегация начело с представители на Дирекция „Управление на средствата от ЕС” на Министерство на финансите посети Италия.

В състава на делегацията бяха експерти от Министерски съвет, и Министерствата на транспорта, околната среда и водите, ик ...

19.10.2007НА 17 ОКТОМВРИ 2007 СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007 - 2013”

Започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската ик ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.