Новини

12.12.2007Второто заседание на комитета за наблюдение и контрол на проекти, изпълнявани по Кохезионен фонд се проведе в периода 11-12 декември 2007 г. в Боровец

На 11-12 декември 2007 г. в Боровец се проведе Второто заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проекти, изпълня ...

04.12.2007На 3 декември 2007 г. заместник-министърът на финансите Димитър Ивановски и Вицепрезидентът на ЕИБ Матиас Колац-Анен откриха семинар по инициативата JASPERS.

Семинарът беше организиран от екипа на JASPERS с активното съдействие на дирекция „Управление на средствата от Европейс ...

04.12.2007НА 14 НОЕМВРИ 2007 СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДВЕ СХЕМИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 „ ...

30.11.2007ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ДИМИТЪР ИВАНОВСКИ ЩЕ ОТКРИЕ СЕМИНАР ПО ИНИЦИАТИВАТА JASPERS

На 03.12.2007г., 10.00 часа, в Гранд хотел София, заместник-министърът на финансите Димитър Ивановски и вицепрезидентът ...

26.11.2007Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се състоя на 20.11.2007 г. в гранд хотел „България”, гр. София

По време на заседанието членовете на Комитета одобриха официално операции в размер на 269 153 625 лева съгласно предвари ...

23.11.2007Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. се състоя на 15 ноември в Гранд хотел „България” в София

По време на заседанието се разгледаха и приеха Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение и Етичния кодекс. ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.