Новини

17.01.2008НАПРЕДЪКЪТ НА БЪЛГАРИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ БЕ ОБСЪДЕН НА КРЪГЛА МАСА

Днес, 17.01.2008 г., в хотел „Шератон", се проведе кръгла маса на тема "Напредъкът на България по изпълнението на Лисабо ...

16.01.2008На 16.01.2008 г. в Хотел „Кемпински Зографски” беше проведено първото заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Околна среда”

Събитието бе организирано от управляващият орган на програмата - дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в Минист ...

15.01.2008Публикуван е последният брой на бюлетина на ГД „Регионална политика” - Инфорегио

ЕК публикува последния брой на информационния бюлетин по въпросите на регионалната политика на ЕС – Инфорегио. Бюлетинът ...

10.01.2008Предстоящ семинар на тема „Модели и стратегии за публично-частно партньорство”

На 18 януари в град Русе ще се проведе семинар на тема „Модели и стратегии за публично-частно партньорство (ПЧП) – опитъ ...

08.01.2008Официално одобрение на Програмите за трансгранично сътрудничество с Румъния, Турция и Македония от ЕК

На 21 декември 2007 г. комисарят по „Регионална политика” на Европейската комисия г-жа Данута Хюбнер обяви официално одо ...

21.12.2007Първи одобрени проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”

На официална церемония в хотел „Радисън” министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Васи ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.