Новини

17.03.2008СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2008 ОТ КОНКРЕТНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Съгласно утвърдената работна програма за 2008 г. на Оперативна програма „Административен капацитет”, Управляващият орган ...

11.03.2008МИСИЯ НА ЕК В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007 - 2013”

На 12 март 2008 г. в България ще се проведе мисия на Главна дирекция „Регионална политика” на Европейската комисия за о ...

11.03.2008СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” ЗА 2008 г.

Съгласно годишния график за 2008 г. на Оперативна програма „Административен капацитет”, Управляващият орган стартира наб ...

11.03.2008Евробарометър: Европейските граждани подкрепят европейската регионална политика

Комисарят по регионалната политика Данута Хюбнер представи днес резултатите от проучване на Евробарометър относно начина ...

11.03.2008Първо заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония

На 13 март 2008 г. в град Кюстендил ще се проведе първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за ...

06.03.2008ПЧП КОМБИНИРАТ ПРЕДИМСТВАТА НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

На 5 март 2008 г., в “Гранд Хотел София” се проведе семинар за централната и местната администрации и бизнес организации ...

06.03.2008ПЪРВА ПОЛУ-ГОДИШНА СРЕЩА ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Днес 05.03.2008 г. се проведе Първата полугодишна среща по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространств ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.