Новини

28.03.2008Официално одобрение на Програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия от ЕК

На 25 март 2008 г. ЕК официално одобри Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2009 (11.6 млн. ...

26.03.2008ПРАВИТЕЛСТВОТО УТВЪРДИ 16-ТЕ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

На свое заседание, проведено на 26.03.2008 г., Министерският съвет прие План за действие за предприемане на корективни д ...

25.03.2008НА 25 МАРТ 2008г. ЗАПОЧНА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”

Управляващият орган започна набирането на проектни предложения по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” по приори ...

20.03.2008СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ”

На 20.03.2008 г. Оперативна програма „Транспорт” стартира набирането на заявления за участие в избора на представители н ...

20.03.2008СТАРТИРА НАБИРАНЕТО НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.” ЗА 2008 г.

Съгласно годишния график за 2008 г. на Оперативна програма „Околна среда”, Управляващият орган стартира процедурата за н ...

19.03.2008Министерство на финансите извърши анализ на усвояемостта на средствата за програми и агенции на Общността, в които Република България участва за периода 2006 – 2007 г.

Дирекция „Управление на средствата от ЕС” в министерство на финансите извърши анализ на усвояемостта на средствата за пр ...

18.03.2008Състоя се първото заседание на Съвместния Комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 г.

На 13 март 2008 г. в град Кюстендил се проведе първото заседание на Съвместния Комитет за наблюдение (СКН) на Програмата ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.