Новини

07.10.2014Публикувани са изменения в Насоките за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Младежка заетост"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма "Развитие н ...

06.10.2014Публикувани са изменения в Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.2.01 „По-близо до работа”

Публикувани са изменения на Изискванията за кандидатстване по схема BG051PO001-2.2.01  „По-близо до работа". Пр ...

03.10.2014Стартира публично обсъждане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на методологията за определяне на финансовите корекции приета с ПМС № 134 от 2010 г.

Проект на Постановление на министерския съвет за изменение и допълнение на методология за определяне на финансови корек ...

02.10.2014Механизъм за справедливо налагане на финансови корекции при нарушения по оперативните програми беше представен на работна среща в Министерския съвет

Дискутирани бяха основни положения на Закон за управление на еврофондовете, както и  мерки за намаляване на грешкит ...

26.09.2014Стартира публично обсъждане на националната Комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.

Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. е публикувана на портала за обществени консултац ...

26.09.2014Управляващият орган на ОПАК без препоръки от извършени проверки на ОЛАФ

Към настоящия момент са регистрирани 174 сигнала за нередности по проекти, съфинансирани от Оперативна програма „Админи ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.