Новини

11.04.2008БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС СЛЕД 2013 Г.

На 7 и 8 април в Марибор, Словения в рамките на Словенското председателство на Съвета се проведе конференция за бъдещето ...

08.04.2008ПУБЛИКУВАНИ СА ПЪРВИТЕ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

48 проекта на структурите на гражданското общество на обща стойност 11 984 069,30 лева бяха одобрени по Оперативна прогр ...

04.04.2008СТАРТИРА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013.”

Министерство на околната среда и водите обяви нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оператив ...

03.04.2008ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ И ДАНУТА ХЮБНЕР ОБСЪДИХА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

На 02.04.2008 г., министърът на финансите Пламен Орешарски се срещна в Брюксел с еврокомисаря по регионална политика Дан ...

02.04.2008ЕК официално прие Оперативната програма за транс-гранично сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”

На 28 март 2008 г. ЕК прие официално Оперативната програма за транс-гранично сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 ...

01.04.2008ПУБЛИКУВАНИ СА УКАЗАНИЯ ЗА ПРОГРАМИ ФАР И ИСПА

На 28.03.2008 г., министърът на финансите Пламен Орешарски утвърди Указания относно реда за освобождаване от начисляване ...

01.04.2008СЪЗДАВА СЕ РАБОТНА ГРУПА ЗА ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ И СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС

Министерство на финансите организира работна група с представители на секторните министерства за преглед на нормативните ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.