Новини

24.04.2008ИНСТИТУТЪТ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ ПО „ИНСТРУМЕНТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ПРОЕКТИ”

В рамките на Програма „Европейските фондове в полза на ромите”, инициатива на Институт „Отворено общество”, е обявена пр ...

24.04.2008НА 23 АПРИЛ 2008 Г. В ХОТЕЛ „ХИЛТЪН” СЕ ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛИТЕ ТРИ ПРОЦЕДУРИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

Конференцията беше организирана от Управляващия орган на оперативната програма. Участие в събитието взеха министърът на ...

23.04.2008СЕМИНАР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС” ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ПО ПРОЕКТ 0002-ЦКЗ-1.1 НА ОП ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

В периода 17 – 19 април 2008 г. в град Велинград се проведе семинар на служителите на дирекция “Управление на средствата ...

22.04.2008СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ В ОБЛАСТТА НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ

На 18 април 2008 г. в гр. Букурещ (Румъния) се проведе среща за обмяна на опит по отношение управлението на средствата о ...

16.04.2008ПУБЛИКУВАНИ СА СПИСЪЦИТЕ С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМА ФАР И СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС

В изпълнение на приетата от Министерски съвет „Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превен ...

16.04.2008ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007-2013 Г.

Днес в град Букурещ се провежда първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) на Програмата за трансгранич ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.