Новини

17.05.2008Правителството одобри актуализиран отчет за изпълнение на 16-те мерки за подобряване усвояването на средствата от ЕС

Министерският съвет одобри актуализирания към 9 май т. г. отчет за изпълнение на мерките по Плана за действие за предпри ...

16.05.2008Правителството прие постановлението, регламентиращо функциите, задачите и пълномощията на вицепремиера, отговарящ за управлението на еврофондовете

Министерският съвет утвърди постановление за организация и координация при управление на средствата от фондовете на Евро ...

13.05.2008В МФ БЯХА ОБСЪДЕНИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Днес, 12.05.2008 г. в министерството на финансите се проведе работна среща, ръководена от министър Орешарски и с участие ...

08.05.2008ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 2007-2013 Г.

На 14 май 2008 г. ще се проведе първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) на Програмата за трансгранич ...

07.05.2008ИЗБРАНИ СА УЧАСТНИЦИТЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НСРР

Приключи процедурата за избор на представители на неправителствените организации (НПО) в Комитета за наблюдение на НСРР. ...

25.04.2008ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

На 23 - 24 април 2008 г в гр. Велинград се проведе работна среща и второто редовно заседание на Комитета за наблюдение н ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.