Новини

25.08.2008НА 18 АВГУСТ 2008 Г. СТАРТИРА ВТОРИЯТ ЕТАП НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА УСЛУГИТЕ „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”

На 18 август 2008 г. Агенцията за социално подпомагане обяви набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна ...

13.08.2008Публикувано е писмото на ЕК за временно спиране на междинните плащания по два от пътните проекти, финансирани от Кохезионния фонд

Вследствие на проявения обществен интерес е публикувано писмото на генералния директор на Главна дирекция „Регионална по ...

12.08.2008ПУБЛИКУВАНИ СА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

14 проекта на конкретни бенефициенти на обща стойност 15 837 930.18 лева бяха одобрени по Оперативна програма „Администр ...

11.08.2008Правителството одобри план за изпълнение на мерките, свързани с управлението на средствата от ЕС

Правителството одобри план за изпълнението на мерки, с които ще се отстранят констатираните в докладите на Европейската ...

05.08.2008МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И НПО СА НАЙ-АКТИВНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОРТАЛА “WWW.EUFUNDS.BG”

На пресконференция в Министерски съвет, на която бяха съобщени промените в Интернет-страниците на седемте оперативни пр ...

01.08.2008Нови 165 проекта кандидатстват за финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”

Съгласно утвърдената работна програма за 2008 г. на Оперативна програма „Административен капацитет”, Управляващия орган ...

25.07.2008ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

На 24.07.2008 г. се проведе Второто заседание на Комитета за наблюдение по Финансовия механизъм на Европейското икономич ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.