Новини

17.10.2014Mинистър Светлана Жекова символично връчи ключове на специализирана техника и оборудване за предотвратяване и борба с наводненията

Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова взе участие в тържествена церемония за представяне и връчване ...

17.10.20141200 ръководители от администрацията ще преминат обучение по превенция на корупцията

Проектът на Министерския съвет получи над 600 000 лв. по ОПАК Над 1200 ръководители и служители с контролни функц ...

16.10.2014Публично обсъждане на Проект на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На основание чл. 7, ал. 3 на Постановление на МС № 107 от 10.05.2014 г., Министерството на труда и социалната политика ...

10.10.2014Стартира най-мащабната инициатива на мрежата от 28 информационни центъра

В периода 13-19 октомври 2014 г. ще се проведе Национална кампания под надслов „Да спортуваме ЗАЕДНО" Повече от 15 ...

08.10.2014За четвърти път правителството оповестява всички договори за „информация и публичност“ със средства на Европейския съюз

В изпълнение на ангажимента на правителството за пълна прозрачност при разпределението на средствата за „информация и п ...

08.10.2014Средно по 50 нови проекта на месец получават финансиране по ОПАК

От началото на годината са сключени 400 нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.