Новини

13.10.2008Открива се процедура за конкурентен подбор на проекти BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

На 10.10.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено на Оперативна пр ...

08.10.2008ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИЕ “ЗЕЛЕНА КНИГА” ЗА ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ

На 06.10.2008 г. Европейската комисия прие Зелена книга за териториалното сближаване, поставяйки началото на важен проц ...

08.10.2008НА 03 ОКТОМВРИ 2008 Г. СТАРТИРА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА BG051PO001-3.3.04 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТ-ДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ”

На 03 октомври 2008 г. Министерството на образованието и науката обяви набирането на проектни предложения по схема за бе ...

08.10.2008Представяне на резултатите от оценката на потребностите от обучение и на Плана за обучение

На 3 октомври 2008 г. в рамките на ФАР туининг проект BG 06 IB SPP 01 „Подобряване на координацията, управлението и меха ...

07.10.2008НА 06.09.2008 Г. СТАРТИРА СХЕМА ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

На 06.09.2008 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обяви набирането на проектни пред ...

07.10.2008ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”

Министерството на околната среда и водите организира Ден на отворените врати на оперативна програма „Околна среда 2007-2 ...

06.10.2008Тринадесето заседание на Управителния комитет по Инструмента за предприсъединителна помощ, 29-30 септември 2008 г.

В изпълнение на ангажимента на България като страна-членка да участва в Комитетите към ЕК, дирекция „Управление на средс ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.