Новини

20.10.2008ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА НА МРЕЖАТА ОТ НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА ЗА КОНТАКТ ПО ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ

Представител на дирекция „Управление на средствата от ЕС” взе участие в провелата се на 30 септември в Париж, Франция, с ...

17.10.2008СТАРТИРА НОВА СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

На 16 октомври 2008 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви набирането на проектни предложе ...

17.10.2008МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ПО ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Г-н Пламен Орешарски, Министър на финансите подписа договор за предоставяне на консултантски услуги от фирма “Ernst & Yo ...

17.10.2008ВТОРА ПОЛУ-ГОДИШНА СРЕЩА ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 15.10.2008 г. в Посолството на Кралство Норвегия се проведоха Втората полугодишна среща по Финансовия механизъм на Ев ...

14.10.2008Проведе се петата годишна среща на българските местни власти

В периода 9 – 11 октомври 2008 г. в к.к. Албена се проведе петата годишна среща на българските местни власти, която прот ...

13.10.2008ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МФ УЧАСТВАХА В ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2008

В периода 07-09.2008 г. представители на дирекция „Управление на средствата то ЕС” в Министерството на финансите взеха у ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.