Новини

31.10.2008ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МФ УЧАСТВАХА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ В ЮГОИЗТОЧНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА”

На 28-29 октомври в Букурещ, Румъния, се проведе конференция на тема „Конкурентоспособност и териториално сближаване в И ...

30.10.2008БЪЛГАРСКО-РУМЪНСКИ СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР ПО НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 27 октомври 2008 г. в гр. Велико Търново се проведе съвместен семинар на Националните координационни звена (НКЗ) на Б ...

24.10.2008Международна конференция „Публично-частно партньорство: нови възможности за развитието на инфраструктурата в страните с преходна икономика”

В периода 21-22 октомври в гр. Москва се проведе международна конференция, посветена на възможностите и потенциала за ра ...

23.10.2008Представител на дирекция УСЕС участва във второто заседание на Съвместния комитет за наблюдение на оперативна програма за транс-национално сътрудничество в югоизточна Европа 2007 – 2013

Срещата на Комитета за наблюдение на оперативна програма за транс-национално сътрудничество в югоизточна Европа 2007 – 2 ...

20.10.2008Семинар „Оценка на Програмите, финансирани от Европейския социален фонд” 15-17 октомври 2008 г., Велинград

В периода 15-17 октомври 2008 г., в гр.Велинград се проведе семинар на тема „Оценка на Програмите, финансирани от Европе ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.