Новини

06.11.2008НОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОП ОКОЛНА СРЕДА

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." обявява процедура за набиране на проектни предл ...

05.11.2008МОНИТОРИНГОВА МИСИЯ НА НКП ПО ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР

В изпълнение на ангажиментите на Националния координатор на помощта за осъществяване на регулярен мониторинг на място по ...

05.11.2008ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МФ УЧАСТВА ВЪВ ФОРУМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ IVC В ГРАД ЛИЛ, ФРАНЦИЯ

На 27-28 октомври в град Лил, Франция се проведе форум за муждурегионално сътрудничество, организиран по програма ИНТЕРР ...

03.11.2008Стартират нови процедури по ОПАК за държавната администрация и за съдебната система

На 30 октомври 2008 г. стартираха две нови процедури за проекти по Оперативната програма “Административен капацитет”, на ...

03.11.2008Конференция за териториалното сближаване и бъдещето на Кохезионната политика на ЕС се проведе на 30-31 октомври в Париж, Франция

На 30 и 31 октомври 2008 г. под егидата на Френското председателство на ЕС беше проведена Конференция за териториалното ...

03.11.2008Срещи на Генералните директори по Кохезионна политика, териториално и градско развитие бяха проведени на 28-29 октомври 2008 г. в Париж

На 28-29 октомври 2008 г. представител на дирекция „УСЕС” взе участие в срещите на Генералните директори по Кохезионна ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.