Новини

20.11.2008Одобрени са нови проекти по ОП „Административен капацитет”

На 11 ноември 2008 г. по време на информационен ден по ОПАК, бяха обявени резултатите от стартиралите през м.май 2008 г ...

19.11.2008ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА ПУБЛИКУВА ГОДИШНИЯ СИ ДОКЛАД

Европейската сметна палата публикува годишния си доклад, в който се отчита подобрение в управлението и наблюдението на С ...

19.11.2008Първи одобрени проекти по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”

Първите одобрени проекти по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." са по процедурите за Техническа помощ - Во ...

17.11.2008ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, ФИНАНСИРАН ПО ОП” АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Проект „Анализ на прилагането на „Методически указания за публично-частно партньорство (ПЧП)” с цел разработване на акту ...

14.11.2008КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „РЕФОРМИРАНЕ НА БЮДЖЕТА, ПРОМЯНА НА ЕВРОПА” СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 НОЕМВРИ В БРЮКСЕЛ

На 12 ноември 2008 г. в Брюксел беше проведена конференция на тема „Реформиране на бюджета, промяна на Европа”, организи ...

14.11.2008НОВИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

На 7.11.2008 г. Министерство на образованието и науката обяви набирането на проектни предложения по следните схеми за бе ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.