Новини

05.12.2008Годишна среща за преглед на изпълнението на ОП „Административен капацитет”

В изпълнение на разпоредбите на чл.68 на Регламент 1083/2006, на 03.12.2008 г., в Брюксел се проведе годишна среща за пр ...

03.12.2008ЕК ОДОБРИ СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН

На 27 октомври Европейската комисия официално одобри Съвместната оперативна програма за сътрудничество в Черноморски бас ...

28.11.2008ЖАН-МАРИ СЕЙЛЕР: АКО 2008 Е ГОДИНА НА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ, ТО 2009 Г. ТРЯБВА ДА Е НА РЕАЛНОТО ИМ ИЗПЪЛНЕНИЕ

Сега пред нас с още по-голяма сила стои въпросът за ускоряване на усвояването на европейските фондове, което е гарант з ...

28.11.2008СРЕЩА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЕКСПЕРТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО (ЕPEC)

На 26.11.2008 г. се проведе първото заседание на Консултативния съвет на Европейския експертен център за Публично-частно ...

27.11.2008НА 28 НОЕМВРИ 2008 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

На 28 ноември 2008 г. в хотел Шератон, гр. София ще се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение на ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.