Новини

27.10.2014Близо 140 служители на Агенцията за държавна финансова инспекция бяха обучени с проект по ОПАК

Близо 140 служители от администрацията на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) преминаха обучения за повиша ...

24.10.2014България подаде второ заявление за подкрепа от фонд „Солидарност”

На 23 октомври 2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 като национал ...

22.10.2014Одобрен е пореден доклад по сертификация за 6,8 млн. лв. по ОПАК

На 17 октомври по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) беше получен поредният транш от Европе ...

20.10.2014Удължава се срокът за участие в избора на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство

Срокът за подаване на заявления за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност ...

17.10.2014Европейската комисия одобри проекта за модернизация на противопожарните служби в 86-те градски зони чрез доставката на пожарни коли и противопожарно оборудване

На 14.10.2014 г., с решение на Европейската комисия C(2014) 7178 е одобрен проектът „Модернизация на противопожарните ...

17.10.2014Стартира строителството на модерна система за управление на отпадъците в регион Велико Търново

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Пано ...

17.10.2014Приключи първият етап от изпълнението на ВиК мрежата по проекта за водния цикъл на град Габрово

На 14 октомври 2014 г. в гр. Габрово се състоя финална пресконференция по повод приключването на строителните дейнос ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.