Новини

15.12.2008Провеждане на семинари в сферата на Финансовото управление на Оперативните Програми

На 15, 16 и 17 декември 2008 г. ще се състоят следните семинари по Оперативните Програми, съфинансирани от структурните ...

13.12.2008Проведе се четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на помощта от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета 1164/94

В периода 9-11 декември 2008 г. в град Банско се проведе четвъртото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на бъл ...

11.12.2008Представители на централните координационни звена от новите държави-членки на ЕС обсъждаха въпроси по отношение на управлението на фондовете на ЕС в София

На 11 и 12 декември 2008 г. Министерство на финансите е домакин на среща на експерти от централните координационни звена ...

10.12.2008Европейската комисия публикува план за икономическо възстановяване на Европа

На 26 ноември 2008 г. Европейската комисия публикува План за икономическо възстановяване на Европа „Истинското изпитание ...

09.12.2008ПУБЛИКУВАНИ СА НОВИ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

6 проекта на конкретни бенефициенти от съдебната система и 5 проекта на съдилища на обща стойност 12 050 635.36 лева бях ...

09.12.2008България представи първия си голям инфраструктурен проект в сектор „Околна среда” за интегрирано управление на водите на гр. Габрово

На 08.12.2008г., дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз” в качеството си на Централно координационно зве ...

05.12.2008Проведен семинар на тема „Мониторинг и оценка - определяне на подходящи индикатори и критерии за подбор”

В периода 1-2 декември 2008 г. в Париж, Франция се проведе семинар на тема „Мониторинг и оценка - определяне на подходящ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.