Новини

29.12.2008СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ

На 14 декември министърът на транспорта Петър Мутафчиев и кметът на гр. София Бойко Борисов направиха заедно символична ...

29.12.2008ПРОЦЕДУРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО В СЕКТОР “ВОДИ” ЗА АГЛОМЕРАЦИИ ОТ 2 000 ДО 10 000 екв. ж.

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." обявява процедура за набиране на проектни предл ...

29.12.2008Обявена е тръжна процедура за реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград – турска граница

На 17 декември 2008 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура” обяви открита тръжна процедура за избор на изпъл ...

22.12.2008ВТОРИЯТ ГОЛЯМ ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ НА ГРАД ВРАЦА В СЕКТОР „ОКОЛНА СРЕДА” БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз” в качеството си на Централно координационно звено по Структурнит ...

16.12.2008Провеждане на обучение в сферата на Финансовото управление за Управляващите органи и Междинните Звена на Оперативните Програми в България

На 03 – 04 и 10 – 11 декември 2008 г. в Министерството на финансите се състояха първата и втората сесия на обучение по Ф ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.