Новини

20.01.2009Промени в бюджета на новите процедури по ОПАК за държавната администрация и за съдебната система

На 30 октомври 2008 г. стартираха две нови процедури за проекти по Оперативната програма “Административен капацитет”, на ...

19.01.2009АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Във връзка с включването на нови звена – дирекция „Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата ...

16.01.2009Ден на отворените врати на Оперативна програма „Транспорт”

На 13.01.2009г. в Министерство на транспорта се проведе Ден на отворените врати на Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ) ...

16.01.2009ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” – ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" обяви ...

07.01.2009Публикуваме нов материал свързан с третирането на данък добавена стойност във връзка с изпълнението на оперативните програми

Във връзка с изясняването на въпросите, свързани с третирането на ДДС при изпълнението на оперативните програми, съфинан ...

05.01.2009Семинар на дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министерство на финансите

В периода 18 – 20 декември в к.с. „Рибарица” се проведе семинар на служителите на дирекция “Управление на средствата от ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.