Новини

28.01.2009Проведено обучение на тема „Обществени поръчки” за УО и МЗ на Оперативните програми в България

В периода 21-23 януари 2009 г., в Министерство на финансите бе проведено обучение в сферата на Обществените поръчки, в р ...

27.01.2009ПРОЦЕДУРИ ЗА 3.8 МЛРД. ЕВРО СА ОТКРИТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от структурните инструменти на ЕС в България бе ...

23.01.2009Отпускане на финансова помощ за проекти от общ интерес: Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе

С Решение на Комисията от 04/12/2008 г. на Република България се отпуска финансова помощ от Общността за проекти от общ ...

22.01.2009Сергей Станишев: Проекти за над 2 милиарда лева са контрактувани по оперативните програми на ЕС до средата на януари

Към 16 януари 2009 г. са контрактувани 1570 проекта по оперативните програми на стойност 1 065 000 000 евро, което е над ...

21.01.2009Национални експерти от страните-членки на ЕС и Европейската Комисия обсъждаха в Брюксел мерки за опростяване на процедурите за управление и контрол на Структурните инструменти на ЕС

На 19 януари 2009 г. беше проведена среща между Европейската комисия и национални експерти от страните-членки на ЕС за о ...

21.01.2009СЕМИНАР ПО ЗОП, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” - ПРОЕКТ 0002-ЦКЗ-1.1 “ПОВИШАВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА НА РАБОТАТА НА ЦЕНТРАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО И НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НСРР”

От 14 до 16 януари в гр. Велинград се проведе семинар "Практическо прилагане на нормативната уредба в областта на общест ...

21.01.2009Обучение на тема „Подготовка на схеми за набиране на предложения и оценка на проекти, съ-финансирани от Структурните фондове на ЕС”

В периода14-16 януари 2009 г., в Министерство на финансите, беше проведено обучение на тема „Подготовка на схеми за наби ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.