Новини

03.02.2009Десет години от създаването на дирекция „Национален фонд”

На 1 февруари 2009 г. се навършиха десет години от основаването на „Национален фонд” в Министерство на финансите, след ф ...

03.02.2009БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧИ ТРЕТИЯ ТРАНШ АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПО ЕФРР И КФ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 155,4 МЛН. ЕВРО

Европейската комисия е наредила извършването на третото, последно авансово плащане към България по оперативните програми ...

02.02.2009ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНКРЕТНИТЕ ЕТАПИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Информация за възможностите за финансиране по ОП „Развитие та конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” ...

29.01.2009Правила и условия за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Информация относно правилата и условията за финансиране на проекти, изпълнявани от неправителствените организации, бизне ...

29.01.2009ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПООП АДМИНИСТРАТИВН КАПАЦИТЕТ

Информация относно правилата и условията за финансиране на проекти, изпълнявани от неправителствените организации и общи ...

29.01.2009Четвърто официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет”

На 28.01.2009 г., от 10.00 ч. в хотел „Шератон” се проведе четвърто официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) н ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.