Новини

17.02.2009Публикуваме две актуализирани ръководства на ЕК за оценка на ефективността на програми, съ-финансирани от Европейския Фонд за Регионално Развитие и Кохезионния Фонд

Публикуваните документи са на английски език и са изготвени от отдела за оценка на Генерална дирекция „Регионална полити ...

13.02.2009Публикуваме Наръчник на европейското екологично законодателство

Публикуваният документ е на английски език и е изготвен от Института за европейска политика по околна реда. Той дава ...

13.02.2009ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” – НАРЪЧНИК ЗА ОБИЧАЙНИТЕ ГРЕШКИ, ДОПУСКАНИ ОТ ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Разработен е Наръчник за най-често допусканите грешки от потенциални бенефициенти при кандидатстване за финансиране по П ...

13.02.2009НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 09.02.2009 г. в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" – Приоритетна ос 5 “Социално включване ...

12.02.2009ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС” В МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

В периода 05-07 февруари 2009 г. в х-л „Скалите” в гр. Белоградчик се проведе обучителен семинар на дирекция „Управление ...

12.02.2009Приключи Тринадесетото заседание на Съвместния комитет за наблюдение

Днес, 11 февруари 2009 г. в Министерството на финансите се проведе Тринадесетото заседание на Съвместния комитет за набл ...

11.02.2009На 3-4 и 5-6 февруари 2009 г. в Министерство на финансите се проведоха обученияна тема „Процедури за управление и контрол” и „Анализ на риска

На 3-4 и 5-6 февруари 2009 г. в Министерство на финансите бяха проведени обучения на тема „Процедури за управление и кон ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.