Новини

23.02.2009ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” – ПУБЛИКУВАНЕ НА ГРАФИЧНИ СТАНДАРТИ

В съответствие с разпоредбите на Регламент 1083/2006 и Регламент 1828/2006 са публикувани графични стандарти на ОП „Разв ...

23.02.2009СТАРТИРА СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” ПО ОП - РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

На 18 февруари 2009 г. Агенцията за социално подпомагане обяви набирането на проектни предложения по схема за безвъзмезд ...

20.02.2009На 22.01.2009 г. бе публикувано Съобщение на ЕК – „Временна общностна рамка за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата

На 17 декември 2008 г. Европейската комисия прие Съобщение относно Временна общностна рамка за държавна помощ, целяща по ...

20.02.2009ОБУЧЕНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА ДДС, КАСАЕЩИ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

На 20 февруари 2009 г. в Министерство на финансите, зала АДВ в гр. София се проведе обучение организирано от дирекция „У ...

20.02.2009Мониторинг мисия по Инструмент Шенген: 17-18.02.2009г.

В периода 17-18 февруари 2009 г. се проведе мониторингова мисия по изпълнението на Инструмент Шенген в България. Фокусът ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.