Новини

11.11.2014Шест нови, успешни проекта с награди по ОПАК на празника на Свети Мина

С 40% повече средства да предвидени за реформа в администрацията и съдебната система и развитие на електронното упра ...

11.11.2014ПРОМЯНА В ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМИТЕТИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Публикуван е нов график за провеждане на Комитетите за наблюдение по Оперативните програми. Промяната касае Комитета за ...

05.11.2014Проект по ОПАК осигури свързаност между Търговския и Имотния регистър

Агенцията по вписванията приключи проект за развитие и внедряване на нови електронни услуги за бизнеса и гражданите. ...

04.11.2014Министър Николина Ангелкова откри фотоизложба, представяща изпълнението на проектите по ОП „Транспорт“

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова откри днес фотоизложба: " ...

31.10.2014БЪЛГАРИЯ СТАНА ЧЕТВЪРТАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ПОСЕТИ ЛЮБИТЕЛЯТ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – НОА

България се включи в инициативата на информационните мрежи на Европейската комисия по популяризиране на добрите прак ...

28.10.2014С подкрепата на ОПАК над 200 служители на ДАНС ще преминат специализирани обучения

Над 200 служители на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) ще преминат специализирани обучения, свърза ...

28.10.2014Наръчник за електронно отчитане на проекти подпомага бенефициентите по ОПАК

„Освен на хартия всички документи по проектите, финансирани от Оперативна програма "Административен капацитет&q ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.