Новини

08.03.2009ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ФОНДА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В РАМКИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Одобрени са общо 28 проекта на обща стойност 989 107 евро в трите приоритетни области: Опазване на околната среда и нас ...

05.03.2009СТАРТИРА НОВA ПРОЦЕДУРA ПО ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2009 г. по Оперативната програма “Административен капацитет” н ...

03.03.2009ТЕКУЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕСФ, ЧРЕЗ ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

В изпълнение на дейност „Анализ на степента на прилагане на „Методически указания за ПЧП” и на съответствието им с норма ...

03.03.2009Второ заседание на Съвместния комитет за наблюдение по програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 г.

На 24.02.2009 г. в гр. Струмица, Р Македония, се проведе Второто заседание на Съвместния комитет за наблюдение на изпълн ...

25.02.2009Експерти от страните-членки на ЕС обсъждаха във Варшава мерки за преодоляване на световната икономическа криза чрез използването на Структурните фондове

На 20 февруари 2009 г. в гр. Варшава, Полша беше проведена работна среща на тема „Световната икономическа криза и Европе ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.