Новини

17.03.2009ПУБЛИКУВАН Е СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG 051PO001-2.1.02 “КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” (ФАЗА 2)

Подписани са 56 договора на обща стойност 23 786 032,67 лв. по одобрените проекти от Втора оценителна комисия (проектни ...

17.03.2009РАБОТЕН СЕМИНАР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС” В МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

В периода 12-14 март 2009 г. в х-л „Стримон” в гр. Кюстендил се проведе работен семинар на дирекция „Управление на средс ...

17.03.2009Изграждането на проекта за разширение на метрото в София налага промени в движението

По време на строителството движението ще бъде затруднено, но няма да се затварят улици Започването на реалните ст ...

08.03.2009ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН

На 26-27 февруари в гр. Букурещ, Румъния, се проведе второто заседание на Комитета за наблюдение на ОП за сътрудничество ...

08.03.2009Български бизнес и инвестиционен форум

На 5 март 2009 г. в хотел Шератон се откри двудневен форум на тема „Българският бизнес и инвестиции” с участието на пред ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.