Новини

27.03.2009ЛЮБОМИР ДАЦОВ: УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ Е ОЩЕ ПО-ВАЖНО В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Обмяната на опит и добри практики в усвояването е еврофондовете е изключително важно, особено в условията на финансова к ...

25.03.2009Работно посещение в Република Гърция, 16-21 март 2009 г.

В изпълнение на дейностите по Проект с предмет „Анализ на прилагането на „Методически указания за публично-частно партнь ...

22.03.2009МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ УЧАСТВА В IT ФОРУМ

На провелата се на 11 и 12 март Десета национална конференция по електронно управление "Е-администрация - постижения и п ...

22.03.2009Наръчници за най-често допусканите грешки от бенефициентите по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР

Междинните звена по ОП РЧР - Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта и Агенция за социално подпома ...

22.03.2009УТВЪРДЕНИ СА АКТУАЛИЗИРАНИ ОБРАЗЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПМС № 55/2007 Г.

Във връзка с влизането в сила на изменения и допълнения в Постановление № 55 на Министерски съвет от 2007 г. за условият ...

22.03.2009НА НАПРАВЛЯВАЩИЯ КОМИТЕТ ПО ТУИНИНГ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ФАР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

На 17 март 2009 г. в Министерството на финансите беше проведено третото заседание на Направляващия комитет по ФАР Туинин ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.