Новини

31.03.2009Публикувана е информационна бележка на ЕК относно индикаторите за измама

Във връзка с дейностите за предотвратяване на нередностите и измамите със средствата от Структурните инструменти на ЕС, ...

31.03.2009СЛУЖИТЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНОТО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО СЕ ЗАПОЗНАХА С ОПИТА НА ИТАЛИЯ ПРИ УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ

В периода 23-27.03.2009 г. се проведе учебно посещение в Италия по Компонент 1 ”Укрепване на координационните и управлен ...

31.03.2009Европейската комисия разработи ръководство за използване на средствата от Структурните инструменти на ЕС по отношение на осигуряване на достъпност и недискриминиране на хора с увреждания

С оглед на осигуряване на максимална информация, публичност и достъп до фондовете на ЕС, ЕК разработи ръководство за изп ...

31.03.2009ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ, ВЕЛИНГРАД, 26-28 МАРТ 2009Г

В изпълнение на дейностите по Проект „Анализ на прилагането на „Методически указания за публично-частно партньорство (ПЧ ...

31.03.2009ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: ПРИЛАГАНЕТО НА УСПЕШНИ ПЧП-ПРОЕКТИ ИЗИСКВА ПРОМЯНА В НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ

Търсенето на инструменти, които комбинират ресурси и доверие е най-съществената задача в усилията за изход от кризата, к ...

27.03.2009Кръгла маса за изграждане на нови затвори

Днес, 25 март 2009г., в Представителството на Европейската комисия в София се проведе кръгла маса относно възможностите ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.