Новини

07.04.2009Стартира публикуването на добри практики на общини при усвояването на средства от ЕС

Много български общини успешно реализираха проекти, финансирани от пред-присъединителните програми и Структурните инстру ...

06.04.2009ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СЕ ОБУЧАВАТ НА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Днес, 03.04.2009 година, се проведе семинар на тема „Подобряване на резултатите от инвестирането в публичната сфера в Бъ ...

03.04.2009В ПЕРИОДА 2 – 3 АПРИЛ 2009 г. В ГР. СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ДВУДНЕВЕН РАБОТЕН СЕМИНАР „БОРБА С ИЗМАМИТЕ И НЕРЕДНОСТИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

В периода 2 – 3 април 2009 г. в гр. София се проведе двудневен работен семинар „Борба с измамите и нередностите, засягащ ...

03.04.2009ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2007-2013 Г

На 30.03.2009 г. в гр. Ниш, Р Сърбия, се проведе Второто заседание на Съвместния комитет за наблюдение на изпълнението н ...

03.04.2009Работно посещение в Република Гърция, 16-21 март 2009г

В изпълнение на дейностите по Проект с предмет „Анализ на прилагането на „Методически указания за публично-частно партнь ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.