Новини

24.04.2009Работно посещение в Република Ирландия, 13-18 април 2009г.

В периода 13-18 април 2009г. бе проведено работно посещение в Република Ирландия в изпълнение на дейностите по Проект „А ...

24.04.2009Вицепремиерът по европейските фондове участва в неформалната среща на министрите отговорни за Регионалната политика на ЕС в Марианске Лазне, Чехия

Г-жа Меглена Плугчиева, заместник-министър председател, отговорен за управлението на европейските фондове участва в нефо ...

18.04.2009Реджио Старс 2010 – Европейската награда за иновативни регионални проекти

Инициативата на Генерална дирекция „ Регионална политика” цели осъществяването на обмен на добри практики между Европейс ...

17.04.2009Актуализирана е Информационната система за управление на програма ИСПА/Кохезионен фонд по Регламент 1164/94

На 15.04.2009г. е инсталирана актуализирана версия на Информационната система за управление на програма ИСПА/Кохезионен ...

15.04.2009СТАРТИРА СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 2 април 2009 г. Агенцията по заетостта обяви набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова по ...

14.04.2009Изграден е интерфейсът между ИСУН и счетоводната система САП

Успешно преминаха изпитанията за приемане на функционалността за изграждане на интерфейс между информационната систем ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.