Новини

14.05.2009На 10 и 11 май 2009 г. заместник министър – председателя Меглена Плугчиева беше на работно посещение в Смолян.

На 10 и 11 май 2009 г. заместник министър – председателя Меглена Плугчиева беше на работно посещение в Смолян. В посе ...

13.05.2009ЕК РАЗБЛОКИРА 115 МЛН. ЕВРО ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ПРОГРАМА ИСПА

Европейската комисия размрази 115 млн. евро по програма ИСПА за България. Новината съобщиха на съвместна пресконференция ...

11.05.2009Министерство на финансите публикува изменението на Регламент 1083/2006 по отношение на финансовото управление на фондовете

Изменението на Регламента касае съвместните действия на ЕК и държавите- членки за преодоляване на негативните ефекти от ...

11.05.2009Осем проекта бяха подадени по новата процедура по ОПАК

Осем проектни предложения бяха получени по Оперативна програма “Административен капацитет” в рамките на процедурата за к ...

29.04.2009ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 27-28.04.2009г. в гр. Пловдив се проведоха работна среща и Четвърто редовно заседание на Комитета за наблюдение (КН) ...

27.04.2009Покана за номиниране на представители на неправителствените организации в Комитета за наблюдение на ОПАК

Министерството на държавната администрация и административната реформа кани желаещите неправителствени организации да пр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.