Новини

19.05.2009На 13 май 2009 г. в София се проведе семинар на тема „Оценка на Оперативните програми и индикатори”, организиран в рамките на туининг проект BG 06 IB SPP 01

На 13 май 2009 г. В София се проведе семинар на тема „Оценка на Оперативните програми и индикатори” в рамките на ФАР туи ...

19.05.2009ПРОВЕДЕ СЕ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „КАПАЦИТЕТ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО”

На 18 май в хотел „Шератон” се проведе конференция на тема „Капацитет за усвояване на Структурните фондове на регионално ...

19.05.2009ПУБЛИКУВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Публикуваме информация относно напредъка по оперативните програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС, коят ...

19.05.2009В периода 7-8 май 2009 г. във Варшава, Полша се проведе Втори форум по европейски фондове

В периода 7-8 май 2009 г. в гр. Варшава, Полша се проведе Втори форум по европейските въпроси, организиран от Министерст ...

18.05.2009ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

На 30.04.2009 г. приключи оценката на одобрените на национално ниво и изпратени за окончателно одобрение от Офиса на Фин ...

15.05.2009НАПРЕДЪКЪТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ НА ОП БЕШЕ ОБСЪДЕН НА СЕМИНАР ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Дейностите в комуникационните планове на Оперативните програми (ОП) и напредъкът по изпълнението им е основната тема на ...

14.05.2009СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 11-13 МАЙ 2009Г.

В периода 11-13 май 2009г. в гр.Велико Търново бе проведен семинар-обучение на тема „Методически указания за публично-ча ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.