Новини

24.11.2014ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"

На 25 ноември 2014 г., от 14:00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе Петнадесетото заседание на Ко ...

23.11.2014СТАРТИРА НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗЛОЖБА НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В СТРАНАТА

Изложението ще се проведе в периода 24-29 ноември 2014 г. на територията на всички общини в страната, като във всяко на ...

19.11.2014СЕДЕМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ СА ПОКАНЕНИ ДА ИЗЛЪЧАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Приключи първият етап от избора на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в състава на Ко ...

18.11.2014Нова информационна система повишава прозрачността в съдебната система

Успешно приключи проект по ОПАК на Министерството на правосъдието Проект по Оперативна програма „Административен к ...

17.11.2014Приключи последното обучение за бенефициенти по ОПАК

 „Основно предизвикателство, пред което е изправен Управляващият орган на ОПАК, е максимално ефективното усвояване н ...

14.11.2014ВЪЗТАНОВЕНИ СА ПЛАЩАНИЯТА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Европейската комисия информира България, че плащанията от европейските фондове по Оперативна програма "Околна сред ...

13.11.2014ОПАК пусна нов доклад до ЕК с искане за възстановяване на 9 млн. лв.

През следващия програмен период фокусът ще е върху системните и хоризонтални проекти и цели, стана ясно на КН на ОПА ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.