Новини

01.06.2009СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО”, СОФИЯ, 27-29 МАЙ 2009Г.

В периода 27-29 май 2009г. в гр.София бе проведен семинар-обучение на тема „Методически указания за публично-частно парт ...

01.06.2009ТРЕТА ПОЛУ-ГОДИШНА СРЕЩА ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И ПО НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 27.05.2009 г. се проведе Третата полугодишна среща по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ...

01.06.2009СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 2 ПРОЕКТА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 5 НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 21.05.2009г. бяха подписани два договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Агенцията за ...

01.06.2009Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН ще бъде Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на ЕИП

Правителството възложи функциите на Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространст ...

29.05.2009Одобрени са нови проекти по ОП Административен капацитет

Нови 48 проекта на държавната администрация на всички нива ще получат финансиране по „Оперативна програма „Административ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.