Новини

08.06.2009ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНАНИЕТО НА ФМ НА ЕИП И НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 28.05.2009 г. в хотел Радисън САС се проведе работен семинар за обявяване на резултати от изпълнението на Финансовия ...

08.06.2009ПРОВЕДЕ СЕ ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОМОЩТА ОТ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД ПО РЕГЛАМЕНТ НА ЕС 1164/94

В периода 3-5 юни 2009 г. в курортен комплекс „Св. Константин и Елена” се проведе Комитета за наблюдение и контрол на фи ...

08.06.2009Обучение за работа с ИСУН за служители на УО/МЗ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

В периода 01-05 юни 2009 г. се проведе специализирано обучение за потребителите на информационната система за управление ...

05.06.2009ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРИ BG161PO003-1.1.02 И BG161PO003-2.1.03 В РАМКИТЕ НА ОП „КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”

В рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 бяха одобрени ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.