Новини

29.06.2009Публикувани са типовите форми на договорите – FIDIC

На сайта www.eufunds.bg са публикувани типовите форми на договорите – FIDIC. Те касаят участниците в инвестиционния пр ...

29.06.2009НОВИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЩЕ ПОДПОМАГАТ РАБОТАТА НА МЕСТНАТА И ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Централната и местната власт ще бъдат подпомогнати от нови актуализирани и допълнени "Методически указания за публично-ч ...

29.06.2009ПУБЛИКУВАН Е ШЕСТИЯТ ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ НА ЕС

Европейската комисия одобри шестия Доклад за напредъка в икономическото и социално сближаване на ЕС, чиято основна тема ...

29.06.2009Разработена е единна терминологична база данни за работа с европейското законодателство

Eдинна терминологична база данни за работа с европейското законодателство е разработена в рамките на проект „Повишаване ...

26.06.2009Годишна среща на Националните точки за контакт по инструментите Twinning и TAIEX, 11-12 юни 2009 г., Брюксел

На 11 и 12 юни 2009 г. в гр. Брюксел се проведе годишна среща на Националните точки за контакт по инструментите Twinning ...

26.06.2009ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ 2007-2013 Г.

На 23.06.2009 г. в гр. Видин се проведе Третото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на изпълнението на Програм ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.