Новини

27.07.2009ОП „Конкурентоспособност” – УО стартира нова процедура за подкрепа на създаването на технологични паркове

На 20 юли 2009 г стартира нова грантова схема без краен срок за кандидатстване BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване ...

27.07.2009КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, Остерзунд, Швеция, 20-21.07.2009 г.

В рамките на шведското председателството на ЕС, в гр. Остерзунд, Северна Швеция се проведе конференция за регионално раз ...

17.07.2009ПРЕКРАТЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПОС

На 2 юли 2009 г. с Решение № 49 на ръководителя на Управляващия орган на ОПОС, на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 и във ...

15.07.2009ПРОВЕДЕ СЕ ХІV ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ФАР И ПФИ

Близо 585 млн. евро са усвоени до момента средства за успешни проекти по програма ФАР за България. Продължава изпълнение ...

14.07.2009Публикувани са резюмета на нови, одобрени проекти по ОП „Административен капацитет”

Резюмета на одобрените 48 проекта на държавната администрация на всички нива по обявената през м.октомври 2008 г. откри ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.